Follow Us
Facebooktwitteryoutube
YouTube
Promo
banner
Promo
banner
Related Posts

Условия за ползване

ВАЖНО ЗАБЕЛЕЖКА: НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЯЗАТЕЛЕН АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА КЛАСОВ ДЕЙСТВИЕ, ПОДРОБНИ В РАЗДЕЛ 11. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕТО.

ConsenSys Software Inc. („ConsenSys,””ние,””нас,” или “нашата”) Е водещата компания за разработване на софтуер за блокчейн. С фокус върху използването на децентрализирани технологии като Ethereum, нашият софтуер задвижва революция в търговията и финансите и помага за оптимизиране на бизнес процесите. ConsenSys е домакин на уебсайт за домейн от най-високо ниво, www.consensys.net, който обслужва информация относно ConsenSys и нашите предложения, както и поддомейни за нашите продуктови предложения („Сайтове”), Които включват текст, изображения, аудио, код и други материали или информация на трети страни. 

Тези Условия за ползване („Условия,””Условия за ползване” или “Споразумение”) Съдържат условията, които регулират достъпа и използването на Сайта и услугите (както са дефинирани по-долу), предоставени от нас, и е споразумение между нас и вас или юридическото лице, което представлявате („ти” или “Вашият”). Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате Сайта или Услугите. Като използвате Сайта или щракнете върху бутон или квадратче за отметка, за да приемете или да се съгласите с тези Условия, когато тази опция е предоставена, или попълвайки формуляр за поръчка за Услуги, или, ако е по-рано, като използвате или по друг начин получите достъп до Услугите („Дата на влизане в сила”), Вие (1) приемате и се съгласявате с настоящите Условия и всякакви допълнителни условия, правила и условия за участие, издадени от ConsenSys от време на време и (2) давате съгласие за събирането, използването, разкриването и другото боравене с информация, както е описано в нашата политика за поверителност. Ако не сте съгласни с Условията, тогава няма да имате достъп или да използвате Услугите. 

Представяте ни, че законно можете да сключвате договори. Ако сключвате настоящото споразумение за юридическо лице, като например дружеството, в което работите, вие ни представяте, че имате законови правомощия да обвързвате това лице. Моля, вижте раздел 16 за дефиниции на някои термини с главни букви, използвани в настоящото споразумение.

Освен това вие ни представяте, че вие ​​и вашите финансови институции или която и да е страна, която притежава или контролира вас или вашите финансови институции, (1) не са обект на санкции или са посочени по друг начин в списъка на забранени или ограничени страни, включително, но не и ограничени до списъците, поддържани от Съвета за сигурност на ООН, правителството на САЩ (напр. списъка със специално определени граждани и списъка на укривачите на чужди санкции към Министерството на финансите на САЩ и списъка на субектите на Министерството на търговията на САЩ), Европейския съюз или нейните държави-членки или друг приложим държавен орган и (2), които не се намират в никоя държава, на която Съединените щати са наложили ембарго на стоки или са приложили някакви санкции по друг начин.

1. Услугите.

1.1 Като цяло. Можете да имате достъп и да използвате Услугите в съответствие с настоящото споразумение. Вие се съгласявате да спазвате условията на това споразумение и всички закони, правила и разпоредби, приложими за вашето използване на предложенията за услуги.

1.2 Предложения и достъп. ConsenSys предлага редица продукти (всеки един „Обслужване”) Под марката ConsenSys или марки, притежавани от нас. Те включват Codefi, PegaSys, Quorum, Infura, MetaMask и други. Достъпът до услугите става чрез Сайта, освен ако не е уговорено друго в писмена форма или не е предложено друго. Някои услуги може да изискват от вас да създадете акаунт, да въведете валиден начин на плащане и да изберете платен план („План”), Или инициирайте поръчка за план или услуга. 

1.3 Съдържание на трети страни. В определени Услуги Съдържанието на трети страни може да бъде използвано от вас при избора ви. Съдържанието на трети страни се урежда от настоящото споразумение и, ако е приложимо, отделни условия, придружаващи такова съдържание на трети страни, които могат да включват отделни такси и такси.

1.4 Услуги на трети страни. Когато използвате нашите Услуги, може да използвате и услугите на една или повече трети страни. Вашето използване на тези услуги на трети страни може да бъде предмет на отделните политики, условия за ползване и такси на тези трети страни.

2. Промени.

2.1 Към Услугите. Можем да променяме или прекратяваме някоя или всички Услуги или да променяме или премахваме функционалността на която и да е или всички Услуги от време на време. Ние ще Ви уведомим за всяка съществена промяна или прекратяване на Услугите. Ако имате план, ще бъдете уведомени за всякакви съществени промени в Услугата поне 30 дни преди такава промяна. За всяко прекратяване или съществена промяна на Услуга, ние ще положим търговски разумни усилия, за да продължим да поддържаме предишната версия на Услугата в продължение на три месеца след промяната или прекратяването (освен ако това (а) би създало проблем със сигурността или интелектуалната собственост , (б) е обременително от икономическа или техническа гледна точка или (в) би довело до нарушаване на закона или исканията на държавни образувания).

2.2 Към настоящото споразумение. Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да модифицираме или заменим която и да е част от настоящото споразумение (включително всякакви Политики) по всяко време. Ваша отговорност е да проверявате периодично това споразумение за промени. Продължаващото ви използване или достъп до Услугите след публикуването на каквито и да е промени в настоящото споразумение представлява приемане на тези промени.

3. Вашите отговорности.

3.1 Вашите акаунти. С изключение на степента, причинена от нашето нарушение на настоящото споразумение, (а) вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват под вашия акаунт, независимо дали дейностите са разрешени от вас или са предприети от вас, вашите служители или трета страна (включително вашата изпълнители, агенти или Крайни потребители) и (б) ние и нашите филиали не носим отговорност за неоторизиран достъп до вашия акаунт.


3.2 Вашата употреба. Вие ще се уверите, че Вашето използване на Услугите не нарушава нито един приложим закон. Вие носите единствената отговорност за Вашето използване на Услугите. 

3.3 Вашата сигурност и архивиране. Вие носите отговорност за правилното конфигуриране и използване на Услугите и по друг начин да предприемете подходящи действия за осигуряване, защита и архивиране на Вашите Акаунти и Вашето Съдържание по начин, който ще осигури подходяща сигурност и защита, което може да включва използването на криптиране.

3.4 Идентификационни данни за влизане и ключове на акаунта. Доколкото ние ви предоставяме идентификационни данни за влизане и удостоверяване на API, генерирани от Услугите, такива идентификационни данни за влизане и удостоверяване на API са само за ваше вътрешно ползване и няма да ги продавате, прехвърляте или прелицензирате на други субекти или лица, с изключение на това, че можете да разкриете личния си ключ на вашите агенти и подизпълнители, извършващи работа от ваше име.

4. Такси и плащане.

4.1 Публично достъпни услуги. Някои Услуги, включително платени Услуги до определен праг на използване, могат да бъдат предлагани на обществеността и лицензирани безплатно. 

4.2 Такси за обслужване. Освен ако не е посочено друго във формуляр за поръчка за Услуги, до степента, в която Услугата включва такси, ние изчисляваме и таксуваме такси и такси ежемесечно според Вашия План или както е рекламирано и начислено по друг начин в Услугата („Такси при използване”). Таксите при използване се начисляват едновременно с използването на Услугите от вас. За Услуги по план, на първия ден от всеки фактурен период, ще ни платите приложимите такси („Основни такси”) И всички приложими данъци въз основа на Услугите в плана, който сте избрали („ „Избран план”). В допълнение, ние можем, за определени Услуги, определени в Вашата Поръчка, да Ви издадем фактура за всички такси над приложимия праг за Вашия Избран План („Приложим праг”) Въз основа на вашето използване на Услугите през предходния период на фактуриране („Надценки”И, заедно с базовите такси,„Такси”), Тъй като тези такси за превишаване са дефинирани във вашия план. Ако направите някакви други промени в Услугите по време на фактура (например надграждане или понижаване на избрания от вас план), ние ще приложим всички допълнителни такси или кредити към следващия период на фактуриране. Може да ви таксуваме по-често за начислени такси, ако подозираме, че акаунтът ви е измамен или има риск от неплащане. Ще ни платите Таксите за използване на предложенията за услуги в щатски долари, освен ако не е уговорено друго в писмена форма. Всички суми, платими от вас по настоящото споразумение, ще ни бъдат изплатени без принудително плащане или насрещен иск и без никакви приспадания или удържане. Таксите и таксите за всяка нова услуга или нова функция на услуга ще бъдат ефективни, когато ви съобщим актуализирани такси и такси, освен ако изрично не посочим друго в известие. Можем да увеличим или добавим нови такси и такси за всички съществуващи Услуги, които използвате, като Ви уведомим поне 30 дни преди това. Можем да изберем да Ви начисляваме лихва в размер на 1,5% на месец (или най-високата норма, разрешена от закона, ако е по-ниска) върху всички забавени плащания.

4.3 Данъци. Всяка страна ще носи отговорност, както се изисква съгласно приложимото законодателство, за идентифициране и плащане на всички данъци и други държавни такси и такси (и всякакви санкции, лихви и други добавки към тях), които са наложени на тази страна при или по отношение на транзакциите и плащания по настоящото споразумение. Всички дължими от вас такси са изключителни данъци, освен ако не е посочено друго. Запазваме си правото да удържаме данъци, когато е необходимо.

5. Временно спиране; Ограничаване на заявките за API.

5.1 Като цяло. Ние можем да спрем Вашето право на достъп или използване на която и да е част или на всички Услуги веднага след известие до Вас, ако определим:

(а) използването на Услугите Ви (i) представлява риск за сигурността за Услугите или която и да е трета страна, (ii) може да окаже неблагоприятно въздействие върху нашите системи, Услугите или системите на всеки друг потребител, (iii) може да ни подчини, нашите свързани лица или трета страна, която носи отговорност, или (iv) може да бъде измама;

(б) вие или който и да е Краен потребител е в нарушение на настоящото споразумение;

(в) нарушавате задълженията си за плащане съгласно раздел 4 и това нарушение продължава 30 дни или повече; или

(г) за юридически лица сте прекратили дейността си по обичайния курс, извършили сте прехвърляне в полза на кредиторите или подобно разпореждане с вашите активи или сте станали обект на несъстоятелност, реорганизация, ликвидация, прекратяване или подобно производство.

5.2 Ефект от суспендирането. Ако преустановим правото ви на достъп или използване на която и да е част или на всички Услуги:

(а) оставате отговорни за всички такси и такси, които възникват през периода на спиране; и

(б) няма да имате право на кредити за услуги за какъвто и да е период на спиране.

5.3 Ограничаване на заявките за API. Ако е приложимо за определена Услуга, ние запазваме изключителната преценка да ограничим използването на Услугите (включително, без ограничение, като ограничим броя на заявките за API, които можете да изпратите („API заявки”)) По всяко време, ако вашето използване на Услугите надвишава приложимия праг за избрания от вас план за услуга.

6. Срок; Прекратяване на договора.

6.1 Срок. Срокът на настоящото споразумение ще започне да тече от датата на влизане в сила и ще остане в сила, докато не бъде прекратен съгласно настоящия раздел 6. Всяко известие за прекратяване на настоящото споразумение от която и да е от страните трябва да включва дата на прекратяване, която съответства на сроковете за предизвестие в раздел 6.2..

6.2 Прекратяване.

(а) Прекратяване за удобство. Можете да прекратите настоящото споразумение по каквато и да е причина, в случай че Plan не изисква акаунт, прекратявайки използването на услугата. В случай на платен (и) план (и) или план (и), изискващи акаунт, само в съответствие с вашата поръчка. В случай, че планът не изисква акаунт, ние можем да прекратим настоящото споразумение по каквато и да е причина, като ви предоставим писмено предизвестие от поне 30 дни. В случай на платен (и) план (и) или план (и), изискващи акаунт, ние можем да прекратим само в съответствие с вашата поръчка.

(б) Прекратяване по причина.

(i) От всяка от страните. Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по причина, ако другата страна съществено наруши настоящото споразумение и същественото нарушение остане нелекувано за период от 30 дни от получаване на съобщението от другата страна. 

(ii) От нас. Можем също така да прекратим настоящото споразумение веднага след известие до вас (A) по причина, ако имаме право да спрем съгласно раздел 5, (B), ако връзката ни с партньор трета страна, който предоставя софтуер или друга технология, която използваме за предоставяне на Услугите изтичат, прекратяват или изискват от нас да променим начина, по който предоставяме софтуера или друга технология като част от Услугите, или (C), за да се съобразим със закона или исканията на държавни образувания.

6.3 Ефект от прекратяването. Към датата на прекратяване:

(i) всички ваши права по настоящото споразумение незабавно прекратяват;

(ii) всяка страна остава отговорна за всички такси и такси, които е направила през Датата на прекратяване, и е отговорна за всички такси и такси, които е направила през периода след прекратяване;

(iii) Раздели 3, 4, 6.3, 7 (с изключение на лиценза, предоставен ви в раздел 7.2), 8, 9, 10, 11 и 14 ще продължат да се прилагат в съответствие с техните условия.

За всяко използване на Услугите след Датата на прекратяване, условията на настоящото споразумение ще се прилагат отново и ако вашето използване е за платен план, вие ще платите приложимите такси по тарифите в раздел 4.

7. Права на собственост.

7.1 Вашето съдържание. В зависимост от Услугата можете да споделяте Съдържание с нас. Освен както е предвидено в този раздел 7, ние не получаваме никакви права по това споразумение от вас (или вашите лицензодатели) върху Вашето съдържание. Вие се съгласявате да използваме Вашето Съдържание, за да Ви предоставяме Услугите.

7.2 Лиценз за предлагане на услуги. Ние или нашите лицензодатели притежаваме всички права, право на собственост и интерес към и към Услугите, както и всички свързани технологии и права върху интелектуалната собственост. При спазване на условията на настоящото споразумение, ние ви предоставяме ограничен, отменяем, неизключителен, нелицензируем, непрехвърлим лиценз за извършване на следното: (а) достъп и използване на Услугите единствено в съответствие с настоящото споразумение; и (б) копирайте и използвайте Нашето съдържание единствено във връзка с разрешеното от вас използване на Услугите. С изключение на предвиденото в този раздел 7.2, вие не получавате никакви права по настоящото споразумение от нас, нашите филиали или нашите лицензодатели върху Офертите за услуги, включително всички свързани с тях права на интелектуална собственост. Някои от нашето съдържание и съдържание на трети страни могат да ви бъдат предоставени под отделен лиценз, като лиценз Apache, версия 2.0 или друг лиценз с отворен код. В случай на конфликт между настоящото споразумение и всеки отделен лиценз, отделният лиценз ще има предимство по отношение на нашето съдържание или съдържание на трети страни, което е предмет на такъв отделен лиценз.

7.3 Лицензионни ограничения. Нито вие, нито който и да е Краен потребител ще използвате Услугите по какъвто и да е начин или за каквато и да е цел, различна от изрично разрешената от настоящото споразумение. Освен ако не е изрично упълномощено, нито вие, нито който и да е Краен потребител ще, или ще се опитвате (а) да модифицирате, разпространявате, променяте, подправяте, поправяте или създавате по друг начин производни произведения на всяко Съдържание, включено в Услугите (с изключение на степента, в която е включено Съдържанието в Услугите ви се предоставя под отделен лиценз, който изрично разрешава създаването на производни произведения), (б) обратен инженеринг, разглобяване или декомпилиране на Услугите или прилагане на друг процес или процедура за извличане на изходния код на който и да е софтуер, включен в Услугите (освен доколкото приложимото законодателство не разрешава това ограничение), (в) достъп или използване на Услугите по начин, предназначен да избегне начисляване на такси или надвишаване на ограниченията за използване или квоти, (г) използване на техники за изстъргване за добив или по друг начин изстъргване на данни, с изключение на случаите, разрешени от план, или (д) препродажба или сублицензиране на Услугите, освен ако не е уговорено друго в писмена форма. Няма да използвате Нашите марки, освен ако не получите предварително писмено съгласие. Няма да представяте погрешно или да украсявате отношенията между нас и вас (включително като изразявате или намеквате, че ние подкрепяме, спонсорираме, подкрепяме или допринасяме за вас или вашите бизнес начинания). Няма да имате предвид каквито и да е отношения или принадлежност между нас и вас, освен ако това е изрично разрешено от настоящото споразумение.

7.4 Предложения. Ако предоставите някакви предложения на нас или нашите партньори, ние и нашите филиали ще имаме право да използваме предложенията без ограничения. С настоящото неотменимо ни възлагате всички права, заглавия и интереси към и към Предложенията и се съгласявате да ни предоставяте всяка помощ, която ни е необходима, за да документираме, усъвършенстваме и поддържаме правата си върху предложенията.

7.5 Правителствени потребители в САЩ. Ако сте краен потребител на правителството на САЩ, ние Ви лицензираме Услугите като „Търговска позиция“, тъй като този термин е дефиниран в Кодекса на федералните разпоредби на САЩ (вж. 48 CFR § 2.101) и правата, които ви предоставяме на Услугите са същите като правата, които предоставяме на всички останали съгласно тези Условия за ползване.

8. Обезщетение.

8.1 Общи положения. 

(а) Вие ще защитавате, обезщетявате и държите безвредни нас, нашите филиали и лицензодатели, както и всеки от съответните им служители, служители, директори и представители от и срещу всякакви загуби, произтичащи от или свързани с искове относно: (а) нарушение на настоящото споразумение или нарушение на приложимото законодателство от ваша страна; и (б) спор между вас и някой от вашите клиенти или потребители. Ще ни възстановите разумни адвокатски хонорари и разходи, свързани с искове, описани в (а) и (б) по-горе.

(б) Ние ще защитим, обезщетим и ще обезвредим вас и вашите служители, служители, директори и представители от и срещу всякакви загуби, произтичащи от или свързани с каквато и да е претенция, свързана с нашето материално и умишлено нарушение на настоящото споразумение. Ще ви възстановим разумни адвокатски хонорари и разходи, свързани с исковете, описани в този параграф.

8.2 Интелектуална собственост.

(а) При спазване на ограниченията в този раздел 8, вие ще защитите ConsenSys, неговите филиали и техните съответни служители, служители и директори срещу всякакви искове на трети страни, твърдящи, че някое от Вашето Съдържание нарушава или присвоява правата на интелектуална собственост на тази трета страна , и ще плати сумата на всяко неблагоприятно окончателно решение или споразумение.

(б) При спазване на ограниченията в този раздел 8, ние ще защитим вас и вашите служители, служители и директори срещу всякакви претенции на трети страни, твърдящи, че Услугите нарушават или присвояват правата на интелектуална собственост на тази трета страна, и ще платим сумата от всяко неблагоприятно окончателно решение или споразумение.

(в) Нито една от страните няма да има задължения или отговорности по този раздел 8.2, произтичащи от нарушение от комбинациите ви на Услугите с други продукти, услуги, софтуер, данни, съдържание или метод. Освен това няма да имаме задължения или отговорности, произтичащи от използването на Услугите Ви, след като Ви уведомим да прекратите такова използване. Средствата за защита, предвидени в този раздел 8.2, са единствените и изключителни средства за защита срещу искове на трети страни за нарушаване или присвояване на права на интелектуална собственост от Услугите или от Вашето Съдържание.

8.3 Процес. В никакъв случай страната няма да се съгласи на каквото и да е уреждане на иск, който включва някакво задължение, освен плащането на пари, без писменото съгласие на другата страна.

9. Отказ от отговорност; Риск.

9.1 ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКВИ Е.” С изключение на степента, забранена със закон, или до степента, в която се прилагат НИКАКВИ СТАТУТНИ ПРАВА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ ОТКАЗАНИ, МИ И НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОРИ (A) НЕ ПРЕДСТАВЯВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, НИКАКВИ НИКОГДА ИНАЧЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УСЛУГИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИТЕ СТРАНИ И (Б) ОТКАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ИМПЛИКЦИОННИ ИЛИ ИЗРИСНИ ГАРАНЦИИ (I) ЗА ТЪРГОВОСТ, УДОВЛЕТВОРЯВАЩО КАЧЕСТВО, ФИТНЕС, ЧАСТНА ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ II) ИЗТИЧАНЕ НА ВСЯКИ КУРС НА СДЕЛКА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА, (III) ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УСЛУГИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕКЪСНАТИ, БЕЗПЛАТНИ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, И (IV) ЧЕ ВСЕКО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ БЪДЕ СИГУРНО ИЛИ НЕ ИНАЧЕ ЗАГУБЕНИ ИЛИ ПРОМЕНЕНИ.

9.2 РИСКОВЕ. НАШИТЕ УСЛУГИ СЕ РАЗПОЛАГАТ НА ИНТЕРГЕНТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАТО ЕТЕРЕЙ. НЯКОИ УСЛУГИ СА ПРЕДМЕТ НА ПОВИШЕН РИСК ЧРЕЗ ВАШЕТО ПОТЕНЦИАЛНО ЗЛОУПОТРЕБА НА НЕЩА, КАТО ПУБЛИЧНА / ЧАСТНА КЛЮЧОВА КРИПТОГРАФИЯ. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ИЗРИЧНО ЗНАЕТЕ И ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ ПОВИШЕНИ РИСКОВЕ.

10. Ограничения на отговорността.

10.1 Ограничение на отговорността. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С НАРУШЕНИЕ НА НАШИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЕНИ В СЕКЦИЯ 7 И ИСКОВЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЕНИ ОТ СЕКЦИЯ 8, НИКОГА НЕ ПОДОБРЯВАТ АГРЕГАТНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ВСЯКА СТРАНА АГОТИЦА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕВИШЕ ОБЩАТА СУМА, ПЛАЩАНА ОТ ТЕБО ЗА УСЛУГИТЕ, ПОДОБРЯВАЩИ СЕ ОТГОВОРНОСТТА ПРЕЗ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, ПРЕДВИДАЩИ ПЪРВИЯ ИНЦИДЕНТ, ИЗВЪРШЕНО ОТГОВОРНОСТТА, АКО НЕ СА ПЛАЩАНИ ТАКСИ, 25 000 $. ПРЕДИШНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ДА Е ДЕЙСТВИЕ В ДОГОВОР ИЛИ ПРЕСТЪПНО И НЕЗАВИСИМО ТЕОРИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ, НО НЯМА ДА ОГРАНИЧИ ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО РАЗДЕЛ 4. 

10.2 Изключване на последващи и свързани с тях щети. ПРИ НИКАКЪВ СТРАНА ИЛИ СТРАНА ИЛИ НЕЙНИТЕ СЪДЕБНИ ОТГОВОРНОСТИ ИЗТИКВАТ ИЛИ СА СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИКАКВИ ПОГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДОБРА ИЛИ НЕПРЕКРАТНА, СПЕЦИАЛНА, ИНЦИДЕНТАЛНА, ПОСЛЕДВАТЕЛНА, ПОКРИВКА, ИНВЕРАЙТИНГ, ИНТЕРВАЦИАЛНА ИНТЕРВАЦИЯ В ДОГОВОР ИЛИ ПРЕСТЪПНО И БЕЗ БЕЗ УКАЗАНИЕ ТЕОРИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТТА, ДРУГА ЧЕ ЕДНА СТРАНА ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ СИ СЪОБРАЖАВАТ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТИ, ИЛИ АКТУАЛНОТО ЛЕКИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА СТРАНАТА НА СТРАНАТА Е НЕОБХОДИМО ОТ НЕЙНИТЕ СЪЩЕСТВА. ПРЕДИШНИЯТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГА В МЯСТОТО, ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА.

11. Обвързващ арбитраж и отказ от колективно действие.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ РАЗДЕЛ – МОЖЕ ДА ЗАДЪРЖИ ЗНАЧИТЕЛНО ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО Ви ДА ЗАПИСЕТЕ ИСК В СЪДА.

11.1 Обвързващ арбитраж. Всеки спор, иск или противоречие („Иск”), Отнасящи се по какъвто и да е начин към настоящото споразумение, уебсайта или използването на услугите ви, ще бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж, както е предвидено в този раздел 11, а не в съда, с изключение на това, че можете да предявите искове в съда за малки искове, ако вашите искове отговарят на изискванията.

11.1.1 Ако се намирате в Съединените щати: Това споразумение и всеки спор или иск (включително извъндоговорни спорове или искове), произтичащи от или във връзка с него или неговия предмет или образуване, се уреждат и тълкуват в съответствие с със законите на щата Ню Йорк. За това споразумение се прилагат Федералният закон за арбитража и федералният закон за арбитража. В арбитража няма съдия или съдебни заседатели и съдебният контрол на арбитражното решение е ограничен. Въпреки това, арбитърът може да присъди на индивидуална основа същите обезщетения и обезщетения като съда (включително обезпечителни и установителни или законово установени вреди) и трябва да следва условията на това споразумение, както съдът. Арбитражът ще се проведе в съответствие с ускорените процедури, изложени в Общите правила и процедури за арбитраж на JAMS („Правила”), Тъй като тези правила съществуват на датата на влизане в сила на настоящото споразумение, включително правила 16.1 и 16.2 от тези правила. Решението на арбитъра е окончателно, обвързващо и необжалваемо. Решението по присъдата може да бъде влязло в сила и да бъде изпълнено във всеки компетентен съд. Нито една от страните не може да съди другата страна, различна от предвидената тук, или за изпълнение на тази клауза или на решението на арбитъра; всеки такъв иск може да бъде предявен само пред Федерален окръжен съд или щатски съд в Ню Йорк, разположен в окръг Ню Йорк, Ню Йорк. Арбитърът, а не който и да е федерален, щатски или местен съд, има изключителни правомощия да разрешава всеки спор, свързан с тълкуването, приложимостта, недобросъвестността, арбитражността, изпълняемостта или формирането на настоящото споразумение, включително всяко твърдение, че всички или част от него Споразумението е нищожно или нищожно. Ако по някаква причина искът се разглежда в съда, а не в арбитраж, ние и вие се отказвате от всяко право на съдебен процес. Независимо от гореизложеното, ние и двамата се съгласяваме, че вие ​​или ние можем да предявим иск в съда, за да наложим нарушение или друга злоупотреба с права на интелектуална собственост. 

11.1.2 Ако се намирате в Обединеното кралство: Това споразумение и всеки спор или иск (включително извъндоговорни спорове или искове), произтичащи от или във връзка с него или неговия предмет или образуване, се уреждат и тълкуват в съответствие с със закона на Англия и Уелс. Всички спорове, искове или противоречия, свързани по какъвто и да е начин с настоящото споразумение, услугите, използването на услугите ви или с продукти или услуги, лицензирани или разпространявани от нас, ще бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж, както е предвидено в тази клауза. Преди да започнат официално арбитражно производство, страните първо ще поискат уреждане на всеки иск чрез медиация в съответствие с Правилата за медиация на LCIA, които се считат за включени чрез препратка в тази клауза. Ако спорът не бъде уреден чрез медиация в рамките на 14 дни от началото на медиацията или по-нататъшен период, за който страните се договорят писмено, спорът ще бъде отнесен и окончателно разрешен с арбитраж съгласно Правилата на LCIA, които се считат за да бъдат включени чрез позоваване в тази клауза. Езикът, който ще се използва при медиацията и при арбитража, е английският. Седалището или законното място на арбитраж е Лондон.

11.1.3 Ако се намирате на която и да е територия, която не е специално изброена в раздели 11.1.1 или 11.1.2, можете да изберете някой от раздели 11.1.1 или 11.1.2 да се прилага за вас, в противен случай това споразумение и всеки спор или иск (включително извъндоговорни спорове или искове), произтичащ от или във връзка с него или неговия предмет или образуване, се урежда и тълкува в съответствие със законодателството на Ирландия. Всички спорове, искове или противоречия, свързани по какъвто и да е начин с настоящото споразумение, услугите, използването на услугите ви или с продукти или услуги, лицензирани или разпространявани от нас, ще бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж, както е предвидено в тази клауза. Преди да започнат официално арбитражно производство, страните първо ще поискат уреждане на всеки иск чрез медиация в съответствие с Правилата за медиация на LCIA, които се считат за включени чрез препратка в тази клауза. Ако спорът не бъде уреден чрез медиация в рамките на 14 дни от началото на медиацията или по-нататъшен период, за който страните се договорят писмено, спорът ще бъде отнесен и окончателно разрешен с арбитраж съгласно Правилата на LCIA, които се считат за да бъдат включени чрез позоваване в тази клауза. Езикът, който ще се използва при медиацията и при арбитража, е английският. Седалището или законното място на арбитраж е Дъблин, Ирландия.

11.2 Клас за отказ от действие. ВИЕ И МИ СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ, ЧЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРЕДЯВЕ ИСКИ ПРОТИВ ДРУГИТЕ САМО НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА, А НЕ КАТО ИСКАТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН В НИКОЙ ПРЕДВИДЕН КЛАС ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ВИЕ И НИ ИЗРИЧНО ОТКАЗВАМЕ ВСЯКО ПРАВО ДА ЗАПОДАВЕТЕ КЛАСОВА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДА ПОИСКАТЕ РЕЛЕФ НА КЛАСА. Освен ако и вие, и ние не сме съгласни, никой арбитър или съдия не може да консолидира повече от искове на едно лице или да ръководи по друг начин каквато и да е форма на представително или групово производство. Арбитърът може да присъди възбрана само в полза на отделната страна, която търси облекчение, и само до степента, необходима за предоставяне на облекчение, оправдано от индивидуалния иск на тази страна. Ако съдът реши, че приложимото право изключва изпълнението на някое от ограниченията на този параграф по отношение на конкретен иск за облекчение, тогава този иск (и само този иск) трябва да бъде отделен от арбитража и може да бъде предявен в съда. Ако някой съд или арбитър прецени, че отказът от групови искове, посочен в този параграф, е нищожен или неприложим по някаква причина или че арбитражът може да продължи на основата на клас, тогава арбитражната разпоредба, изложена по-горе, ще се счита за нищожна в нейната цялост и страните ще се считат, че не са се съгласили да арбитрират спорове.

11.3 30-дневно право на отказ. Имате право да се откажете и да не бъдете обвързани от посочените по-горе разпоредби за арбитраж и отказ от групови искове, като изпратите писмено известие за решението си за отказ на следния адрес: чрез имейл на адрес [имейл защитен] със заглавие ПРАВЕН ОТКЛЮЧЕН. Известието трябва да бъде изпратено в рамките на 30 дни след първото ви използване на Услугите, в противен случай ще бъдете задължени да арбитрирате спорове в съответствие с условията на тези параграфи. Ако се откажете от тези арбитражни разпоредби, ние също няма да сме обвързани от тях.

12. Разни.

12.1 Възлагане. Вие няма да възложите или прехвърлите по друг начин настоящото споразумение или някое от вашите права и задължения по това споразумение, без нашето предварително писмено съгласие. Всяко възлагане или прехвърляне в нарушение на този раздел 12.1 ще бъде невалидно. Можем да възложим настоящото споразумение без вашето съгласие (а) във връзка със сливане, придобиване или продажба на всички или по същество всички наши активи, или (б) на което и да е свързано лице или като част от корпоративна реорганизация; и в сила при такова възлагане, цесионерът се счита за заменен от нас като страна по настоящото споразумение и ние сме напълно освободени от всички наши задължения и задължения, които трябва да изпълняваме по това споразумение. При спазване на гореизложеното, настоящото споразумение ще бъде обвързващо и в полза на страните и техните съответни разрешени наследници и възложители.

12.2 Цялостно споразумение и модификации. Това споразумение включва Политиките чрез препратка и представлява цялото споразумение между Вас и нас относно предмета на настоящото Споразумение. Ако условията на този документ са в противоречие с условията, съдържащи се в която и да е Политика, условията, съдържащи се в този документ, ще контролират. Всяко изменение на условията на настоящото споразумение може да бъде направено само в писмена форма.

12.3 Непреодолима сила. Нито една от страните, нито съответните им свързани лица няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на каквото и да е задължение по настоящото споразумение, когато забавянето или неизправността са резултат от някаква причина извън разумния контрол на тази страна, включително, но не само, на действия на Бог, комунални услуги или други телекомуникационни неизправности , кибератаки, земетресения, бури или други природни елементи, пандемии, блокажи, ембарго, бунтове, актове или правителствени поръчки, терористични актове или война.

12.4 Съответствие при износ и санкции. Във връзка с настоящото споразумение ще спазвате всички приложими закони и разпоредби за контрол на вноса, реимпорта, санкциите, борбата с бойкота, износа и реекспорта, включително всички такива закони и разпоредби, които могат да се прилагат. За по-голяма яснота вие носите пълната отговорност за спазването, свързано с начина, по който решите да използвате Услугите. Не можете да използвате която и да е Услуга, ако сте обект на американски санкции или на санкции, съответстващи на американското законодателство, наложени от правителствата на държавата, в която използвате Услугата. 

12.5 Независими изпълнители; Неизключителни права. Ние и вие сме независими изпълнители и това споразумение няма да се тълкува като създаване на партньорство, съвместно предприятие, агенция или трудово правоотношение. Нито една от страните, нито която и да е от съответните им свързани лица, не е представител на другата за каквато и да е цел или има правомощията да обвързва другата. Двете страни си запазват правото (а) да разработят или са разработили за него продукти, услуги, концепции, системи или техники, които са подобни или се конкурират с продуктите, услугите, концепциите, системите или техниките, разработени или предвидени от другата страна и (б) да подпомага разработчици или системни интегратори на трети страни, които могат да предлагат продукти или услуги, които се конкурират с продуктите или услугите на другата страна.

12.6 Допустимост. Ако сте навършили пълнолетие във вашата юрисдикция на пребиваване, можете да използвате Сайта или Услугите само със съгласието или под надзора на вашия родител или законен настойник.

БЕЛЕЖКА НА РОДИТЕЛИТЕ И НАСТОРИТЕЛИТЕ: Предоставяйки на вашето непълнолетно разрешение за достъп до сайта или услугите, вие се съгласявате с тези Условия за ползване от името на вашето непълнолетно лице. Вие носите отговорност за упражняване на надзор върху онлайн дейностите на вашето непълнолетно. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не позволявайте на вашето непълнолетно лице да използва сайта или услугите.

12.7 Език. Всички съобщения и известия, направени или дадени съгласно настоящото споразумение, трябва да бъдат на английски език. Ако предоставим превод на английската версия на настоящото споразумение, версията на английския език на споразумението ще контролира дали има конфликт.

12.8 Забележка.

(а) На теб. Можем да Ви предоставим всяко известие съгласно настоящото споразумение, като: (i) публикуваме известие на Сайта; или (ii) изпращане на съобщение на имейл адреса, след което свързан с вашия акаунт. Известията, които предоставяме чрез публикуване на сайта, ще бъдат ефективни при публикуване, а известията, които предоставяме по имейл, ще бъдат ефективни, когато изпращаме имейла. Ваша отговорност е да поддържате своя имейл адрес актуален. Ще се счита, че сте получили всеки имейл, изпратен на имейл адреса, след това свързан с вашия акаунт, когато изпратим имейла, независимо дали действително получавате имейла или не.

(б) За нас. За да ни уведомите по това споразумение, трябва да се свържете с нас по имейл на [имейл защитен] 

12.9 Няма трети бенефициенти. Освен ако не е посочено друго в настоящото, настоящото споразумение не създава никакви права на бенефициенти на трети страни в нито едно физическо или юридическо лице, което не е страна по това споразумение.

12.10 Без откази. Неуспехът ни да приложим която и да е разпоредба от настоящото споразумение няма да представлява настоящ или бъдещ отказ от такава разпоредба, нито ще ограничи правото ни да прилагаме такава разпоредба по-късно. Всички откази от нас трябва да бъдат писмени, за да бъдат ефективни.

12.11 Разделяне. Ако някоя част от настоящото споразумение се счита за невалидна или неприложима, останалите части от настоящото споразумение ще останат в пълна сила и действие. Всички невалидни или неизпълними части ще бъдат интерпретирани в сила и намерение на оригиналната част. Ако такова изграждане не е възможно, невалидната или неизпълнима част ще бъде отделена от настоящото споразумение, но останалата част от споразумението ще остане в пълна сила и действие.

12.12 Известие и процедура за предявяване на искове за нарушаване на авторски права. Ако сте собственик на авторски права или агент на собственика и смятате, че авторските ви права или авторските права на лице, от чието име сте упълномощени да действате, са били нарушени, моля, изпратете ни писмено известие на посочения по-долу адрес със следната информация :

 1. електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права или други интереси на интелектуалната собственост;
 2. описание на защитеното с авторски права произведение или друга интелектуална собственост, за която твърдите, че е била нарушена;
 3. описание на това къде се намира материалът, за който твърдите, че нарушава, в Услугите;
 4. вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 5. декларация от ваша страна, че добросъвестно вярвате, че оспорената употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или закона;
 6. изявление от ваша страна, направено под наказание за лъжесвидетелстване, че горната информация в известието ви е точна и че сте собственик на авторските права или интелектуалната собственост или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права или интелектуалната собственост.

Можете да се свържете с нас на:

Електронна поща: [имейл защитен]

Тема: Поща за уведомяване за авторски права

Внимание: Авторско право ℅

ConsenSys49 Bogart Street Suite 22, Бруклин, Ню Йорк 11206

13. Определения.

Политика за приемливо използване”Означава политиката, изложена по-долу, тъй като тя може да бъде актуализирана от нас от време на време. Вие се съгласявате да не използвате и да не разрешавате на трети страни да използват Услугите:

 1. да нарушават или насърчават нарушаването на законните права на другите (например, това може да включва разрешаване на Крайните потребители да нарушават или присвояват правата на интелектуална собственост на други в нарушение на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие);
 2. да се ангажират, популяризират или насърчават незаконна или вредна дейност или нарушаващо, обидно или вредно съдържание;
 3. за всяка незаконна, инвазивна, нарушаваща, клеветническа или измамна цел (например, това може да включва фишинг, създаване на пирамидална схема или отразяване на уебсайт);
 4. да разпространява умишлено вируси, червеи, троянски коне, повредени файлове, измами или други елементи с деструктивен или измамен характер;
 5. да се намесва в използването на Услугите или оборудването, използвано за предоставяне на Услуги, от клиенти, оторизирани дистрибутори или други упълномощени потребители;
 6. да деактивирате, намесите или заобиколите който и да е аспект на Услугите (например, всякакви прагове или ограничения);
 7. да генерира, разпространява, публикува или улеснява нежелани масови имейли, промоции, реклами или други искания; или
 8. да използвате Услугите или интерфейсите, предоставени с Услугите, за достъп до всеки друг продукт или услуга по начин, който нарушава условията на услугата на такъв друг продукт или услуга.

Информация за профила”Означава информация за вас, която ни предоставяте във връзка със създаването или администрирането на вашия акаунт. Например, информацията за акаунта включва имена, потребителски имена, телефонни номера, имейл адреси и информация за фактуриране, свързани с вашия акаунт.

API“Означава интерфейс на приложна програма.

API заявка“Има значението, посочено в раздел 5.3.

Приложим праг”Има значението, посочено в раздел 4.2.

Основна такса”Има значението, посочено в раздел 4.2.

Съдържание”Означава софтуер (включително машинни изображения), данни, текст, аудио, видео или изображения и всякаква документация, която предлагаме за Услугите.

Краен потребител“Означава всяко физическо или юридическо лице, което пряко или косвено чрез друг потребител: (а) осъществява достъп или използва Вашето Съдържание; или (б) има достъп по друг начин или използва Офертите за услуги под вашия акаунт. 

Такси”Има значението, посочено в раздел 4.2.

Загуби„Означава всякакви искове, щети, загуби, задължения, разходи и разходи (включително разумни адвокатски хонорари).“

Нашите марки“Означава всякакви търговски марки, сервизни марки, сервизни или търговски имена, лога и други обозначения на ConsenSys Software Inc. и техните филиали или лицензодатели, които можем да ви предоставим във връзка с настоящото споразумение.

Поръчка“Означава поръчка за Продуктите или Услугите, изпълнена чрез формуляр за поръчка директно с ConsenSys, или чрез доставчик на облак, като Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.

Такси за превишаване”Има значението, посочено в раздел 4.2.

Политики“Означава настоящото споразумение, Политиката за приемливо използване, Политиката за поверителност, всички допълнителни политики или допълнения, приложими към която и да е Услуга, предоставена ви, както и всяка друга политика или условия, посочени или включени в настоящото споразумение, всяка от които може да бъде актуализирана от нас от време навреме.

Политика за поверителност“Означава политиката за поверителност, намираща се на https://consensys.net/privacy-policy (и всички наследници или свързани места, определени от нас), тъй като тя може да бъде актуализирана от нас от време на време.

Обслужване“Означава всяка от услугите, включително Codefi, Infura, MetaMask, Quorum и всякакви други функции, инструменти, материали или услуги, предлагани от време на време, включително нашата мрежова инфраструктура, от нас или от нашите филиали. 

Предложения за услуги“Означава Услугите (включително свързаните API), Нашето съдържание, Нашите марки и всеки друг продукт или услуга, предоставени от нас съгласно настоящото споразумение. Офертите за услуги не включват съдържание на трети страни или услуги на трети страни.

Предложения“Означава всички предложени подобрения на Офертите за услуги, които ни предоставяте.

Срок”Означава терминът на настоящото споразумение, описан в раздел 6.1.

Дата на прекратяване“Означава датата на влизане в сила на прекратяването, предоставена в съответствие с раздел 6, в известие от едната страна до другата.

Съдържание на трети страни“Означава Съдържание, предоставено ви от трета страна на Сайта или заедно с Услугите.

Вашето съдържание“Означава Съдържание, което Вие или който и да е Краен потребител ни прехвърля за обработка, съхранение или хостинг от Услугите във връзка с Акаунт и всички изчислителни резултати, които Вие или някой Краен потребител получавате от гореизложеното чрез използването на Услугите. Вашето съдържание не включва информация за акаунта.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector